Стопанската конюнктура се влошава рязко през август във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата намалява с 2,9 пункта спрямо нивото си от юли. През май бе отчетен дългосрочен връх на индикатора, последван от намаление през юни и задържане на нивото през юли.
Бизнес климатът в промишлеността се понижава с 1,9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37,7 и 33,7% от предприятията.
В търговията на дребно спадът е с 4 пункта. Очакванията на търговците за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.
При строителството спадът е с 3,8 пункта, а в услугите - с 2,8.
Във всички сектори повечето предприемачи не очакват промяна на цените през следващите три месеца.