Общото събрание на акционерите на „Параходство БРП“ не е приело решение за разпределяне на печалбата, реализирано от дружеството за 2017 г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството. Към 31 декември 2017 г. в тази графа фигурира 10,689 млн. лева печалба, натрупана от предишни години.
Както „Утро“ писа, БРП завърши на минимална печалба от 245 хил. лева в индивидуалния си отчет благодарение главно на продажбата на дялове в дъщерното дружество „Маяк КМ“ за 4,3 млн. лева. В консолидирания финансов отчет обаче бе фиксирана загуба от 1,49 млн. лева.
Акционерите приеха доклада за изтеклата финансова 2017 година и освободиха от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет. Решено бе одиторското предприятие „Гранд Торнтон“ да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година.