На 29 юни ще се проведе редовното общо събрание на акционерите на „Параходство БРП“, което трябва да приеме годишните отчети на дружеството и докладите на мениджмънта. Акционерите ще трябва да приемат доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година и програмата за прилагането й през настоящата 2018 година и да решат дали да освободят от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет. 
В дневния ред е включена и точка за разпределяне печалбата на параходството, като се предвижда тя да се отнесе към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.
Както „Утро“ писа, БРП завърши на минимална печалба от 245 хил. лева в индивидуалния си отчет благодарение глано на продажбата на дялове в дъщерното дружество „Маяк КМ“ за 4,3 млн. лева. В консолидирания финансов отчет обаче бе фиксирана загуба от 1,49 млн. лева.
Общото събрание ще се проведе на 29 юни от 11 часа в централата на дружеството в Русе.