Дъщерните на „Спарки“ фирми не носят почти никакви приходи на компанията-майка, но пък успяват да намалят с 16 на сто отчетената за първото тримесечие на тази година счетоводна загуба, става ясно от междинния консолидиран отчет на русенската компания, подаден до фондовата борса. В индивидуалния си финансов отчет машиностроителното предприятие посочи загуба от 349 хил. лева. Цялата група обаче е на минус със 294 хил. лева.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, и „И.З. Русе“ ЕООД. В тях машиностроителното предприятие държи 100% от капитала. В последните години приносът им към приходите на компанията майка е скромен, но откъм печалба - чувствителен.
В края на миналата година бе взето решение за ликвидиране на една от дъщерните фирми - Центъра за професионално обучение „Спарки“. Към края на 2016 г. центърът бе натрупал 24 хил. лева загуба и закриването му бе договорено още тогава по искане на новия кредитор на „Спарки“ - Българска банка за развитие. 
Към 31.03.2018 г. „Спарки“ отчита нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 6,434 млн. лв. спрямо регистрирани за същия период на 2016 г. 6,661 млн. лв. Намалението на продажбите на групата е с 3%. Общата сума на активите е 49,121 млн. лв., а стойността на собствения капитал - 21,407 млн. лв.
Към 31 март „Спарки“ дължи 19,5 млн. лева на банки и още близо 8 млн. на търговски партньори и персонал.