Дъщерните на „Спарки“ фирми не носят почти никакви приходи на компанията-майка, но пък увеличават четири пъти отчетената за миналата година счетоводна загуба, става ясно от консолидирания отчет на русенската компания, подаден до фондовата борса. В индивидуалния си финансов отчет машиностроителното предприятие посочи загуба от 119 хил. лева. Цялата група обаче е на минус с 476 хил. лева, т.е. точно 4 пъти повече.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, и „И.З. Русе“ ЕООД. В тях машиностроителното предприятие държи 100% от капитала. В последните години приносът им към приходите на компанията майка е скромен, но откъм печалба - чувствителен.
В края на миналата година бе взето решение за ликвидиране на една от дъщерните фирми - Центъра за професионално обучениe „Спарки“. Към края на 2016 г. центърът бе натрупал 24 хил. лева загуба и закриването му договорено още тогава по искане на  новия кредитор на „Спарки“ - Българска банка за развитие. 
Към 31.12.2017 г. „Спарки“ отчита нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 23,233 млн. лв. спрямо регистрирани за същия период на 2016 г. 26,190 млн. лв. Намалението на продажбите на групата е с 11%. В края на миналата година общата сума на активите на групата е 48,430 хил. лв., а стойността на собствения капитал - 21,943 хил. лв.
Към 31 декември 2017 г. „Спарки“ дължи 18 млн. лева на банки и още над 8,3 млн. на търговски партньори и персонал. 
Към края на миналата година „Спарки“ дава работа на около 480 човека.