Между 2019 и 2023 г. за българския винаро-лозарски сектор ще бъдат заделени общо 134 млн. евро по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, които ще бъдат разпределени между четири схеми - за преструктуриране на лозя, за застраховка на продукция, за инвестиции във винарски предприятия и за реклама на вина във външни за ЕС държави. Такива параметри са заложени в следващата национална лозаро-винарска програма, която ще стартира от догодина. Документът вече е утвърден от земеделското министерство и предстои да бъде разгледан и от ЕК. 
В новата програма е заложено лозарските стопанства да могат да кандидатстват по две схеми. Тази за преструктуриране и конверсия на винени лозя ще бъде с бюджет 76.31 млн. евро. Тя цели да се подменят поне 8% от общите лозови насаждения в страната, като поне в половината от тях трябва да се приложат и техники за по-добро управление. Кандидатите ще могат да получат до 3 млн. лв. подпомагане. 
Лозарите ще могат да кандидатстват и за средства за застраховане на реколтата, като за целта са заделени 5 млн. евро. 
Винарският бизнес също ще може да кандидатства по две схеми за подпомагане. За инвестиции в предприятия са заделени 42.5 млн. евро, които могат да бъдат ползвани за закупуване на машини и оборудване. Целта е да бъдат подпомогнати поне 60 проекта, а заложената максимална сума за един проект е 600 хил. евро. Най-голям приоритет по тази мярка ще имат проекти за енергийна ефективност. 
Други 10 млн. евро ще бъдат заложени и по схемата за популяризиране на вина на външни за ЕС пазари.