Все повече се разтваря ножицата между възнагражденията в обществения и частния сектор, показват данните на Териториално статистическо бюро Север. През последното тримесечие на миналата година средната заплата в Русенско е 882 лева. Но хората на бюджетна издръжка получават по 1012 лева, а наетите в частния сектор, които работят, за да пълнят този бюджет - по 849 лева. 
В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства със 113 лв. или с 12.6%. В частния ръстът е далеч по-скромен - с 22 лева или с 2,66%. За цялата минала година бюджетните заплати се увеличават с 8.5%. В частния сектор - с 5.7%. 
Тази ненормална ситуация може да съществува само поради факта, че в частния сектор работят повече хора - 53 600, или 80.1% от всички наети лица в областта. На заплата от бюджета чакат 13 300 души или един от всеки пет. И това съотношение обаче върви в неблагоприятна посока. В края на 2016 г. съотношението работещи в частен/обществен сектор е било 80.6/19.4. Година по-късно половин процент е преминал от частния в бюджетния сектор. За последните 12 месеца броят на работещите в частния сектор е намалял 3200 човека, което обяснява огромната липса на хора за фабриките и цеховете. Заетите в обществения сектор също намаляват, но с един порядък по-малко - само с около 300 човека.
Съществен принос за нарасналата разлика между двата сектора има увеличението на учителските заплати - в образованието възнагражденията са нараснали с цели 19% през последното тримесечие на миналата година. Най-голямо е увеличението на средната работна заплата в дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 23.3%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1413 лв., „Добивна промишленост“ - 1281 лв., и „Транспорт, складиране и пощи“ - 1037 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 497 лв., и „Административни и спомагателни дейности“ - 567 лева.