До 25 януари, четвъртък е последната дата за придобиване на варанти /вид финансови инструменти/, които дават правото за участие в увеличението на капитала на „Свинекомплекс Николово“, съобщиха от дружеството. Решението, взето в края на миналата година от Съвета на директорите, е вписано в Търговския регистър на 18 януари, а за прехвърлянето на варантите срокът е 7 дни. 
Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции, е 26 януари, а срокът за упражняването им е 15 работни дни. Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите, като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - емитент и заплати емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала - „Д.И.С.Л.Секюритийс“ АД.
Крайната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции, е 15 февруари, а на следващия ден Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово“ трябва да констатира размера на увеличаването на капитала и да уведоми Комисията за финансов надзор. Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции. 
Ако бъдат упражнени правата по всички варанти, ще бъдат издадени още 2 625 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев. Емисионната цена е 2,50 лева, така че в оптималния случай в дружеството ще влязат над 6,5 млн. лева. Това обаче едва ли ще се случи, тъй като в последните три години притежателите на финансовите инструменти не изявяваха никакво желание да придобият акции и дори не идваха на насрочените общи събрания. Известен стимул за тях е, че емисионната цена бе намалена от 3 на 2,50 лева, а последната регистрирана на фондовата борса сделка с акции на „Свинекомплекс Николово“ е на ниво 3,30 лева. Тази последна сделка обаче е от 15 юни 2016 г., така че трудно може да се опреди коя е настоящата пазарна цена. 
Три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.