Над 28 хиляди фирми ще бъдат глобени с поне 200 лева за неподаден навреме финансов отчет, съобщиха от НАП. След като през лятото от Агенцията по вписванията са дали на Националната агенция за приходите (НАП) списъци с търговци, които не са предоставили в законоустановения срок за публикуване годишните си финансови отчети за 2016 г., в хода на кампанията са предприети контролни действия спрямо над 100 хил. лица. За 28 330 от тях са образувани адмнинистративно-наказателни производства.
Съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството всеки, който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3 хил. лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер. 
Задължени да публикуват годишни отчети в Агенцията по вписванията са всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, както и останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет. Изискването не се отнася за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
За фирмите без дейност подаването на отчета е безплатно.