Дъщерните фирми извеждат на символичен плюс финансовия резултат на „Спарки“ за деветмесечието, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Машиностроителната фирма отчете загуба към 30 септември в инвидуалния си отчет заради много слабото трето тримесечие. Цялата група обаче е с нетна печалба от 3 хил. лева. 
Към 30 септември „Спарки“ отчита нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 17,621 млн. лв. спрямо регистрираните за същия период на 2016 г.  продажби на стойност 20,194 хил. лв. Намалението на приходите е с с 12,74 %.
Общата сума на активите на „Спарки“ АД на консолидирана база е 48,692 млн. лв., а стойността на собствения капитал - 22,422 млн. лв.
В групата на „Спарки“ се включват дъщерните фирми „Еко Спарк“, „Сигма плюс“, „ЦПО Спарки“ и „И.З. Русе“, във всяка от които делът на компанията-майка е 100%. Оборотите им са скромни, но пък работят на печалба, което невинаги може да са каже за собственика им.
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на две от дъщерните си фирми - „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД. Това е всъщност само добавка към учреден особен залог на „Спарки“ АД като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
Самото русенско дружество дължи 13,753 млн. лева на Българска банка за развитие. „Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има и задължения за 7,8 млн. лева към клиенти, доставчици и персонал. Фирмата има да взема 10,8 млн. лева от свързани предприятия, чието финансово състояние обаче съвсем не е цветущо.