Входовете на сметищата в Две могили и Бяла да се преградят с окопи, за да се предотврати използването им, нареди РИОСВ на кметовете на двете общини. Това трябва да стане след 31 декември, откогато е в сила и задължението на местните власти да закрият депата и да започнат рекултивирането им. След затварянето на сметищата, отпадъците на общините ще постъпват в депото в Русе. 
Заповедите могат да се обжалват пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе, но това няма да спре изпълнението им.