Собственик съм на имот, който искам да продам. Намерил съм купувач, но проблемът е, че електричеството в имота е спряно, тъй като преди време ми бяха издадени фактури за ток, които не съм плащал, защото не мисля, че дължа записаните в тях суми. Във фактурите пише, че сметките се дължат по „корекции“ за точно фиксирани периоди /става въпрос за 2012 и 2013 година/. Истината е, което мога да потвърдя и със свидетели, че през тези периоди аз не съм бил изобщо в имота. Имотът е вила и не живея постоянно в него - ходя там рядко, основно през почивни дни и отпуски. Реших да уредя този проблем  с електроснабдителното дружество, за която цел посетих техен офис. Служителка в офиса ми отговори, че дължа сумите, защото са ми правени проверки и са ми съставяни протоколи, че електромерът е „пипан“ и в резултат от това са ми начислени въпросните суми. Искам да подчертая, че дори не ми е хрумвало да „пипам“ електромера, който, според всички правила и закони не е мой, а е на електроснабдителното дружество и стои затворен в касета, за която ключ имат инкасаторите и техниците на дружеството. Беше ми отговорено също така, че за да ми пуснат тока, трябва първо „да оправим“ сметките по фактурите от 2012 и 2013 година. Запознат съм, че сметки, дължими към електродружествата, се погасяват с тригодишна давност и казах това на служителката - че считам, че към момента изобщо не дължа пари за ток, който ми е начислен за 2012 и 2013 година. Отговорът беше да си търся правата по съдебен път и че няма да имам ток, докато не си платя сметките.  Тъй като имам реален купувач за имота, който, разбира се, няма да купи имот без електрозахранване, въпросът ми е - дали мога да търся парите си обратно от електроснабдителното дружество в случай, че сега заплатя начислените сметки за 2012 и 2013 година?,               С.М., гр. Русе

При разглеждане на казуси, свързани с т. нар. „корекционни процедури“, извършвани от електроснабдителните дружества, на първо място трябва да се държи сметка за кой период се отнася съответната корекция. Това е така, тъй като възможността за преизчисляване на сметките на потребителите на електрическа енергия за минал период е уредена по различен начин във времето. В случая става въпрос за периода 2012-2013 година, когато отношенията между доставчика и потребителя се регламентират по различен начин в зависимост от това дали става въпрос за период преди промените в Закона за енергетиката или след приемането им и влизането им в сила, считано от 17 юли 2012 година.
Едностранните корекции на сметки от електроснабдителното дружество са принципно възможни в изрично предвидени случаи, 
един от които е манипулиране на електромера или схемата на свързването му.
Казано в резюме, в случай, че служителите на електроснабдителното дружество установят, че електромерът е „пипан“ /поставяни са допълнителни елементи, за да се предотврати точното отчитане на ел. енергията, преминаваща през него или целият електромер е отстранен/, по принцип монополистът има право едностранно да извърши корекция на сметката на потребителя и да изчисли с математически методи сума, която впоследствие начислява на клиента си за определен период от време. Но тази възможност е само принципна, тъй като в едно съдебно дело се разглеждат ред предпоставки, които трябва да са налице, за да бъде начислена сума по корекция на сметка.
До приемане на промените в Закона за енергетиката през 2012 година 
не съществуваше законово основание за доставчика на ел.енергия едностранно да коригира сметките на потребителите при констатирано неточно отчитане или неотчитане на ел.енергия.
Принципът до приемане на посочените промени беше, че ако служителите на електроснабдителното дружество установяха при проверка, че електромерът е манипулиран или изобщо го няма, за да има право едностранно да начисли ел. енергия, трябваше да докаже периода на неточното отчитане, както и неправомерното виновно поведение от страна на потребителя /тоест - да докаже пред съда, че конкретният потребител със свои действия е повлиял на електромера, а не само да твърди, че същият не отчита точно поради една или друга причина/, както и че е отчетена реално консумираната ел. енергия за минал период. 
През 2012 г. законодателят прие промени в Закона за енергетиката, които вече дават принципна възможност на електроснабдителните дружества едностранно да начисляват сметки по корекции, но за целта трябва да са приели ред за уведомяване на потребителите си за извършваната корекция в собствените си Общи условия, както и да са приети специални Правила за измерване на ел. енергията. Такива 
нови правила, регламентиращи реда за корекции, са приети в края на 2013 г., 
така че дори и приетите промени в Закона за енергетиката /до приемането на Правилата/, не са давали право на електроснабдителя да коригира сметките на потребителите си само поради факта на установено неотчитане или неточно отчитане на ел. енергия. 
Правилата за измерване на електрическа енергия от 2013 г., приети от ДКЕВР, разписват строга процедура, която следва да бъде спазена при извършване на проверки на електромери и прилагане на корекционната процедура. Поради това потребителят трябва да е наясно как точно е извършена процедурата и дали са спазени всички правила, за да има основание да оспори в съда, че действително не дължи претендираната сума по корекция или в случай, че е заплатил сметка, която счита, че не дължи, да я иска обратно. Това положение е валидно и понастоящем. 
С оглед направените разяснения, отговорът на въпроса на г-н С. М. е, че ако заплати сумите, начислени по корекции за 2012-2013 г. /само с цел да му бъде възстановено ел. захранването в обекта, а не защото счита, че дължи тези суми/, би имал основание да съди електроснабдителното дружество да му бъдат върнати сумите, които ще заплати. Вземайки предвид периода, за който се отнася корекцията, 
доставчикът не е имал законовото основание да начислява въпросните суми за корекция на сметки 
и в едно евентуално дело съдът най-вероятно би постановил решение в негова полза, още повече, че действително сумите са погасени и с кратката, тригодишна давност към настоящия момент. Както сме обсъждали и в предишни статии, давността не се прилага служебно от дружествата-монополисти и само на основание изтекла давност те не изчистват сметките на клиентите си от натрупаните задължения за стари периоди. За да се „отпишат“ задължения, погасени по давност, клиентът следва да отправи иск за това до компетентния съд.