До сeдмица - 31 юли, собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година. Това припомнят от Областна дирекция „Земеделие“ - Русе във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи. Образец на декларацията може да се открие в общинската служба, на електронната страница на МЗХГ и областната дирекция „Земеделие“. Декларациите могат да се подават и в електронен формат в общинската служба по земеделие.
Собствениците на земеделски земи трябва да декларират как ще ги стопанисват - дали ще ги обработват лично, или планират отдаването им под аренда. Ако не направят това, държавата ще разпредели служебно земята за ползване. В такъв случай имотът ще се води като „бяло петно“ и за него ще се събира служебно рента, изчислявана въз основа на средното рентно плащане в съответното землище за миналата година. Сумите се събират от ОД „Земеделие“ и могат да се изплатят на собствениците в следващите 5 години. Миналото лято като регистрирани като „бели петна“ останаха над 15 хил. декара плодородни земи в областта.
Областна дирекция „Земеделие“ призова всички земеделски стопани (собственици и ползватели) за повишено внимание към предлаганите имоти за сключване на договори за наем/аренда и преди всичко към правата на наемодателите върху имота. Право да предоставят имот под наем или аренда имат само собственици или съсобственици на имота. При сключване на договора наемателят/арендаторът следва да се увери в това право, като предварително може да направи и съответната справка в ОСЗ по местонахождение на имота.
При сключване на договор за пренаемане/преарендоване наемателят, който предоставя имотите следва да има договор със собственика им, в който да е отразена клауза за преотдаването им под наем/аренда. 
Общинските служби по земеделие няма да регистрират договори за ползване на земеделски земи, които не са сключени от собственици/съсобственици или упълномощени от тях лица, включително и вписани в службата по вписвания, предупреждават от ОДЗ-Русе.