На 26.06.2017 г. Голд Аполо ООД проведе втора пресконференция в качеството си на Бенефициент по проект BG16RFOP002-2.001-0294 „Подобряване на производствените процеси в „Голд Аполо“ ООД“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 653 379,00 лева, от които 843 223,29 лв. европейско и 148 804,11 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от „Голд Аполо“ ООД. Проектът се изпълнява в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0294-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и предстои да приключи през месец юли 2017 г. 
По време на събитието бе представен напредъка по проекта, както и очакваните ефекти от реализиране на инвестицията - 1 бр. оптимизиращ циркуляр; 1 бр. контурно режеща машина за дунапрен; 1 бр. машина за разкрояване на плочи; 1 бр. едностранна кантираща машина; 1 бр. машина за пришиване на цип на калъфи за матраци; 1 бр. профилно режеща машина за дунапрен. Основните ползи за компанията са свързани с увеличение на производителността, приходите от износ, ефективността на производствените разходи, повишаване на качеството и добавяне на нови характеристики към произвежданите продукти.
Благодарение на проекта „Голд Аполо“ ООД прави още една крачка към повишаване на производствения капацитет, оптимизиране на производствените процеси, осигуряване на финансов ресурс за нови инвестиции, разширяване на пазарите в България и намиране на нови клиенти на международния пазар. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ГОЛД АПОЛО“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.