Намалението на млечните ферми и крави продължава, но фермерите се преориентират към отглеждане да алтернативни животни. Средното число животни в стопанство се увеличава в резултат на намалелия брой стопанства. Това показва проведеното от земеделското министерство преброяване на селскостопанските животни у нас.
По-съществено е увеличението при биволите (+13.2%), а говедата са с 1.4% повече спрямо 2015 година. През 2016 година се запазва тенденцията на увеличение на месодайните крави (+12.4%) и незначително намаление на млечните крави (-1.7%) до 271.3 хил. броя.
С 2.1% се увеличава броят на овцете. През 2016 година се наблюдава увеличение на овцете майки от месодайните породи с 11.0% и към 1 ноември  2016 г. те са над 102.6 хил. броя. Козите и козите майки намаляват съответно с 14.2% и 9.3%. Свинете са с 2.7% повече, а разплодните женски свине над 50 кг се увеличават с 10.9%.
Средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни и относителното запазване на общия брой на животните. Наблюдава се увеличение на стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече млечни крави (+17.1%). Стопанствата с над 100 овце майки са се увеличили с 5.3%, а с над 100 кози - с 1.9%. 
Общо добитото мляко в стопанствата през 2016 г. е 1 148 656 тона. Кравето мляко намалява с 1.0.% до 1 018 567 тона, а овчето е 79 681 тона или със 7.2% повече. Производството на козе и биволско мляко се запазва съответно 40 930 и 9478 тона. 
От животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.207 млн. броя животни, което е с 0.1% повече от предходната година.