„Преди две години бях осъден от банка да заплатя неиздължен кредит. Банката ме даде на частен съдебен изпълнител, чрез който да събере вземането си. Тъй като нямам средства нито по банкови сметки, нито разполагам с имущество на мое име, а и съм безработен, частният съдебен изпълнител не можеше да събере никакви суми от мен, откакто е образувал делото. Преди няколко месеца обаче баща ми почина и аз, майка ми и брат ми наследихме къщата му на село, където живее майка ми, както и апартамент в гр. Русе, в който живее брат ми. Съдебният изпълнител получи информация за наследеното от мен и наложи възбрана върху къщата на село, а също така насрочи дата, на която ще опише имота. Не искам задълженията ми да ощетяват майка ми, както и брат ми, а точно това се получава от наложената възбрана. Чувал съм, че имам право да се откажа от наследството. Как става това? ЧСИ ще вдигне ли възбраната от имота автоматично, ако се откажа от наследство? Може ли да се откажа само от къщата на село или отказът от наследство се отнася до всичко, което съм наследил от баща си? Мога ли впоследствие да си възстановя наследството?“, 
М. С., гр. Русе

На първо място следва да се направи уточнението, че наследството не се състои само от активи /имоти, парични средства, движимо имущество, които са били собственост на наследодателя/, а също така и от пасиви /всички негови дългове/. Когато наследявате, вие се сдобивате както с правата, така и със задълженията на починалия: в случая - бащата на М.С. Не са малко случаите, при които наследниците се сдобиват с повече задължения, отколкото права след смъртта на наследодателя. Моментът, от когато можете да се откажете от наследството, е този на откриването му или казано по-просто - моментът, когато наследодателят е починал. Наследството се открива в последното му местожителство. 
Приемането или отказът от наследство са недействителни, ако са направени преди смъртта на наследодателя
Откриването на наследството поражда възможността за наследниците да получат наследственото имущество - изрично и писмено или мълчаливо, както и съответно - да се откажат от наследството. Това е право на наследниците и всеки един от тях може по своя воля да приеме или да се откаже от наследство. Отказът е възможен само ако наследството не е прието изрично или мълчаливо. В случай че е, отказът ще е невъзможен. Много важно е да се знае, че 
частичен отказ от наследство е недопустим
От това законово положение следва, че М.С., поставил въпроса дали може да се откаже само от къщата на село, върху която частният съдебен изпълнител е наложил възбрана, не може да се откаже само от нея. Ако направи отказ, той ще има действие по отношение на всички наследствени имущества и евентуално - задължения на починалия му баща. 
Отказът от наследство става по съдебен ред
Както бе отбелязано и по-горе, за да извършите валиден отказ от наследство, не трябва да сте приели нито изрично, нито мълчаливо наследството преди момента на отказа. За да се откажете от наследството, е необходимо да подадете писмено заявление до районния съд, в чийто район е последния постоянен адрес на починалото лице-наследодател. Ако например постоянният адрес на бащата на М.С. е град Русе, то заявлението се подава до Русенския районен съд. Независимо че не е предвидено изрично в Закона за наследството, съдебната практика изисква подписът върху заявлението да бъде нотариално заверен. Това създава гаранция, че действително наследникът е лицето, което се е отказало от наследство и ограничава възможността за измами от страна на недобросъвестни лица, имащи интерес към наследеното. Към заявлението се прилагат препис-извлечение от акта за смърт на наследодателя, удостоверение за наследници и документ за внесена държавна такса по сметката на съответния районен съд. Заявлението се разглежда от съда още в същия ден и се вписва в особените книги в съда. 
Отказът от наследство е окончателен
Това означава, че след като отказът бъде вписан в съда, наследникът няма възможност да възстанови правата си в един последващ момент. Така че трябва да се помисли добре преди предприемане на тази важна стъпка. 
Да се върнем на конкретния случай. След като получите удостоверение, издадено от съда за извършения отказ, следва да подадете молба до частния съдебен изпълнител за преустановяване на изпълнителните действия върху съответния имот, който е част от наследството, от което сте се отказали. Ако въпреки това съдебният изпълнител откаже да прекрати изпълнението върху съответния имот, законът дава възможност да искате отмяна на действията на съдебния изпълнител по съдебен ред дори и отказът да се е случил след налагане на възбрана върху наследствения имот. Важно е да знаете, че останалите наследници, които не са се отказали от наследството, на свой ред разполагат с право да защитят наследствените си имоти от действия на съдебни изпълнители.