Русенското чорапено предприятие „Фазан“ завършва 2016 г. със значително по-лоши от първоначално обявените финансови резултати, става ясно от съобщение на дружеството до Българска фондова борса. В предварителния си отчет от края на януари дружеството бе обявило счетоводна загуба от 61 хил. лева. След приключването на финансовия одит обаче става ясно, че отрицателният финансов резултат е 2,5 пъти по-голям - „Фазан“ завършва миналата година на минус със 158 хил. лева.
Влошаването на финансовото състояние бе предвидено от мениджмънта още в края на 2015 г. Прогнозите за общ спад на продажбите от порядъка на 40% напълно се потвърдиха. Крайният резултат е 2447 хил. лева, който е с 42,53% по-нисък от този през 2015 година. Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен - невъзможността предприятието да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на дружеството. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход също влияят негативно на предприятието, се казва в отчета.
Мениджмънтът на „Фазан“ не е оптимистично настроен и за настоящата 2017 година. Предвиждат се относително равномерни продажби в диапазона 620-650 хил. лева през всяко тримесечие, които през традиционно слабото трето тримесечие ще паднат до 580 хил. лева. При тази прогноза продажбите за 2017 година се очаква да бъдат сравними с тези през 2016 година, като се предвижда един малък ръст от около 2,25%.
При такава тенденция, през 2017 година не се очаква положителен финансов резултат.
„Фазан“ се намира в процедура по увеличаване на капитала, като се планира той да нарасне от 641 826 на 1 283 652 лева. За целта са издадени 641 826 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев и емисионна стойност 1,40 лева. Дори увеличението да завърши успешно обаче, съвсем не е сигурно, че чорапеното предприятие ще получи свежи пари, с които да подобри рентабилността си и стане по-конкурентно на пазара. По договори за заем дружеството дължи общо 760 хил. лева на предприятието майка „Стара планина холд“ АД, така че най-вероятният ефект е отписването на този дълг от баланса на „Фазан“.