„Изключително съм притеснена от телефонно обаждане, което получих от кантората на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ и не знам какво да правя. Ситуацията е следната - преди няколко дни ми се обадиха служители на ЧСИ, като ми бе поставен ултиматум, че ако не платя незабавно 400 лв. по банкова сметка, която ще получа на SMS, ще ми бъде наложен запор върху заплатата и апартаментът ми ще бъде продаден на търг. Когато попитах на какво основание дължа тези пари, от кантората ми отговориха, че не са бюро справки и би следвало да знам, че съм осъдена и трябва да плащам. Нищо не ми бе обяснено по-детайлно, но ми бе изпратена банкова сметка, по която да преведа парите. Интересува ме дали да платя въпросната сума и по този начин да стопирам действията на ЧСИ спрямо мен? Действително ли съдебните изпълнители процедират по този начин - като начало да искат по телефон част от сума, която дори не знам, че съм осъдена да плащам? Ако наистина съм била осъдена, въпреки че не знам за това, мога ли принципно да защитя заплатата си или апартамента си от действията на частния съдебен изпълнител?“, М. И., гр. Русе

Случаят на г-жа М.И. не е прецедент. За да се отговори на всичките поставени от нея въпроси, първо трябва да се изясни как точно процедират съдебните изпълнители - било то частни или държавни, и че описаната ситуация изобщо не е реда, по който длъжникът бива уведомен от съдебния изпълнител, че срещу него е заведено изпълнително дело. 
Така описаната ситуация навежда на мисълта, че г-жа М. И. най-вероятно е жертва на телефонни измамници. Друг вариант е да е била потърсена не от ЧСИ, а от колекторска фирма. В последните години подобни силови маневри се прилагат от служители на колекторски фирми, които са купили вземания от различни монополни дружества /най-често мобилни оператори, банки или фирми за бързи кредити/, които вземания нерядко са погасени по давност. 
Частните съдебни изпълнители спазват стриктна процедура по уведомяване на длъжниците за образувано срещу тях изпълнително дело
Изпълнителното дело при частен или държавен съдебен изпълнител започва по молба на кредитор, в чиято полза е издаден изпълнителен лист от съда. Казано накратко - не може да бъде образувано изпълнително дело без преди това делото да е минало през съответния съд и да е постановен съдебен акт, с който се уважава искането на кредитора, че определена сума е дължима от конкретен длъжник. Въз основа на този съдебен акт, кредиторът си взема изпълнителен лист отново от съда и едва след това може да образува изпълнително дело /най-често при частен съдебен изпълнител/. Независимо че законът е въвел думата „частен“, това не означава, че частният съдебен изпълнител е частник, работещ само в интерес на кредитора. Функциите и задълженията на частния съдебен изпълнител са изрично и строго регламентирани от закона. 
Длъжникът научава за образуваното срещу него дело не по телефона, а от писмена покана за доброволно изпълнение, издадена и връчена му от частния съдебен изпълнител.
В писмената покана за доброволно изпълнение на длъжника се дава 14-дневен срок да погаси доброволно задължението си 
към кредитора. Важно е да се знае, че по закон е допустимо в този срок да се извършват различни действия от частния съдебен изпълнител - например опис на имущество, запор на заплата или пенсия, както и на банкови сметки или движими вещи на длъжника, да се наложи възбрана върху недвижим имот на длъжника. Всички тези действия са превантивна мярка срещу недобросъвестни длъжници, които биха продали или дарили свои имоти или вещи в хода на изпълнителното производство, за да няма какво да се вземе от тях. Ако длъжникът не изпълни доброволно задължението си в 14-дневния срок, едва тогава съдебният изпълнител преминава към действия, насочени към събиране на кредиторовото вземане. 
Ако жилището ви е единствено, обикновено то е несеквестируемо
За да не може да бъде изнесено жилището на длъжника на търг, т. е., да е несеквестируемо, условието е длъжникът и членовете на семейството, с които живее, да нямат друго жилище. Законът казва обаче, че част от жилището на длъжника е секвестируема, ако тази част може да бъде обособена в самостоятелно жилище. За да се случи това, жилището трябва да бъде преустроено по реда на ЗУТ. Това фактически почти никога не се случва. По отношение на заплатата -несеквестируема е тази част от нея, която е до минималното трудово възнаграждение за страната. Ако цялата заплата на длъжника е в размера на или по-малка от минималното трудово възнаграждение, частният съдебен изпълнител не може да я събира принудително.