Дъщерните фирми формират 17% от приходите от собствена дейност на групата и близо половината от печалбата на „Параходство БРП“ за миналата година, става ясно от предварителния консолидиран отчет на дружеството, представен на фондовата борса. 
Общите продажби възлизат на 19,6 млн. лева, от които 16,2 млн. лева са на самото параходство с включените в тази сума свързани сделки. Дъщерните дружества имат много по-голяма тежест при формиране на печалбата на БРП. За миналата година групата реализира положителен финансов резултат от 1,22 млн. лева, който е с 60 на сто по-слаб отколкото предишната 2015 г. Според неодитирания още консолидиран отчет, в печалбата преди данъци в размер на 1,42 млн. лева, делът на асоциираните и съвместни предприятия възлиза на 670 хил. лева.
В консолидирания си отчет БРП включва притежаваните 100% от „Интерлихтер Словакия“, „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“ и 55% в „Порт Пристис“.
Параходството притежава още 50% от правата на глас и собствения капитал на „Варнафери“ ООД, извършващо фериботни превози до Русия и 41% от „Ви Ти Си“ /Варна/. Последното участие се оказва много ценно за БРП, защото му носи редовни дивиденти. През миналата година бяха получени 861 хил. лева, които формират почти 2/3 от нетната печалба на превозвача.