10.1% от жилищните кредити и 6.82 на сто от потребителските заеми на домакинствата са с просрочия от над 180 дни или 6 месеца, показват данните на централната ни банка. Показателите се подобряват спрямо миналата година. В края на 2015 г. общо 12.27 на сто от жилищните и 9.38 на сто от потребителските кредити имаха проблеми с плащанията си от над 6 месеца.
В края на 2016 г. домакинствата имат 8.77 млрд. лв. задължения към банките по жилищни кредити и 8.67 млрд. лв. по потребителските заеми. От тях редовни са респективно 84.34 и 88.52 на сто.
С просрочие от по-малко от 90 дни са 4.48 на сто от жилищните кредити и 3.75 на сто от потребителските, докато забавяне при обслужването с между 90 и 180 дни са съответно 1.01 и 0.90 на сто от кредитите.
Последните данни на Българска народна банка още веднъж доказват, че напоследък българите се преорентират към заеми с родната си валута.
Общо 64.73 на сто от жилищните и 86.53 на сто от потребителските кредити са в лева, спрямо 34.06 и 12.20 на сто за потребителските заеми.
За сравнение, в края на 2015 г. този процент бе респективно 55.47 и 83 на сто.
Добрата новина от изминалата година е, че платените лихви на банките намаляват. Ако през 2015 г. общо по потребителските и жилищните кредити сме платили 1.5 млрд. лв., то за 2016 г. платените или дължими лихви са 1.35 млрд. лв., което представлява понижение от 9.91 на сто.