ВЪПРОС: През 2011 година станах поръчител на мой приятел по договор за банков кредит. До 2015 г. всичко вървеше добре - приятелят ми, който беше изтеглил кредита, твърдеше, че го плаща редовно и предполагах, че е така, тъй като и от банката не ме бяха търсили да покривам задълженията на кредитополучателя. През 2015 г. обаче получих писмо от банката, че приятелят ми е спрял да плаща вноските по кредита още през 2013 г. и поради това обявява целия остатък по кредита за предсрочно изискуем, заедно с огромна наказателна лихва. Свързах се с приятеля си, който беше теглил кредита, за да изясним ситуацията, като той ми каза, че банката не го е уведомявала, че кредитът е предсрочно изискуем. В края на 2016 г. получих покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител, от която разбрах, че съм осъдена да заплатя всичко по кредита и че ако не го направя, ще ми наложат запор на заплатата и банковите сметки. Възможно ли е да избегна запора? Защо съм осъдена без съдът да ми е изпратил призовка за делото? Като поръчител имам ли възможност да се защитя и длъжникът да си отговаря сам за задълженията по кредита? К.А., гр. Русе

В случая на г-жа К.А., банката-кредитор се е възползвала от договорната и/или законова възможност да обяви остатъка от непогасения кредит за предсрочно изискуем при настъпване на определени обстоятелства - неплащане на определен брой погасителни вноски. Обикновено в договора за кредит страните се уговарят при колко непогасени вноски банката може да обяви целия остатък от кредита за предсрочно изискуем, така че е много важно кредиторът и поръчителите му внимателно да се запознаят с тази част от договора. 
Законът дава възможност на банката да заведе дело срещу длъжника и поръчителите по облекчен ред -  единствено въз основа на извлечение от счетоводните й книги, за което производство длъжниците научават от съдебния изпълнител - чрез покана за доброволно изпълнение или съобщение за запор/възбрана. Към поканата за доброволно изпълнение съдебният изпълнител прилага заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, издадени от съда в полза на банката. От момента на получаването им за длъжника възниква възможността да възрази срещу претенцията на банката в 14-дневен срок.  
Дори и при подадено възражение изпълнителното производство не се спира
Съдебният изпълнител има право да събира суми от заплатата или банковите сметки на длъжника и/или поръчителя дори и при висящо в съда дело, в което се решава дали вземането на банката действително съществува или не. 
В съдебното производство при подадено възражение от длъжника и поръчителя, а впоследствие - искова молба от банката за установяване на вземането й по извлечението от счетоводните книги, съдът разглежда няколко основни въпроса - на първо място дали остатъкът по кредита действително е станал предсрочно изискуем, а що се отнася до поръчителя - дали отговорността му за кредита все още съществува или вече е погасена. 
За да бъде остатъкът по кредита предсрочно изискуем, не е достатъчно длъжникът и/или поръчителите да не са платили определен брой погасителни вноски и банката да го е записала като такъв в счетоводните си книги. 
Задължително е банката да е съобщила на длъжника, че обявява кредита му за предсрочно изискуем и той трябва да е получил това съобщение
Няколко са начините, по които банките обичайно уведомяват длъжниците и поръчителите, че обявяват кредитите за предсрочно изискуеми - най-често извършват това уведомяване или по пощата, или чрез нотариална покана. Ако длъжникът не е получил такова съобщение, то и кредитът не е предсрочно изискуем и съдът ще отхвърли иска на банката. 
Ако се върнем към казуса на г-жа К. А. и при изложените от нея факти, може да се направи вероятният извод, че кредитът не е предсрочно изискуем и делото ще бъде решено от съда в нейна полза. Това, че тя като поръчител е уведомена за предсрочната изискуемост на кредита през 2015 г., не прави кредита предсрочно изискуем. За да бъде такъв, банката е следвало да уведоми най-напред нейния приятел, който е „главен длъжник“ по кредита. При липса на уведомяване до основния длъжник от поръчителя не може да се търси отговорност по съдебен път да заплати целия остатък от кредита плюс огромната лихва. 
На следващо място, дори и да се окаже, че в някакъв момент главният длъжник е бил уведомен /което се доказва в съдебното производство по делото от банката-кредитор/, за г-жа К. А. все още съществува възможност да се защити. 
Отговорността на поръчителя е в рамките на шест месеца от момента, в който остатъкът от кредита е станал предсрочно изискуем
Какво означава това? За да може банката да осъди поръчителя за целия непогасен остатък по кредита, трябва да е завела дело в съда в рамките на шест месеца от обявяването на кредита за предсрочно изискуем /при спазването на всички изброени по-горе условия/. В случай, че този срок е изтекъл, банката не може да търси нито по съдебен, нито по извънсъдебен ред вземането си от поръчителя. При това положение, дори и да заведе дело в съда срещу поръчителя, съдът ще постанови решение в полза на поръчителя, а делото при съдебния изпълнител ще се прекрати и поръчителят ще има право да си върне неоснователно събраните от съдебния изпълнител суми. Следователно, на въпроса на г-жа К. А. дали има вариант, при който основният длъжник остава единствено отговорен за кредита си, може да се отговори, че ДА, такъв вариант съществува, но следва да се прецени ситуацията в нейната цялост и най-вече дали кредитът е станал предсрочно изискуем и дали е изтекъл шестмесечният срок, след който отговорността й като поръчител се погасява. 
Много важно е както основните длъжници по кредити, така и техните поръчители да знаят, че тъй като обикновено подобни дела - за целия остатък от кредита, са за големи суми, то и разноските по делата, включващи държавни такси, възнаграждения за вещи лица, хонорари на юрисконсулти и адвокати на банките, са с голям размер. Поради това следва да се подходи много внимателно при вземане на решение дали да сключат ново споразумение с банка за разсрочване на кредита или да участват в дело, в което да се установи дали банката има право да иска плащането на целия кредит като предсрочно изискуем. При една евентуална загуба на такова дело длъжниците и техните поръчители ще бъдат осъдени както да заплатят кредита и лихвите по него, така и големите суми за съдебни разноски.