Технологичен модел за начално овладяване на български език от деца билингви бе представен на работна среща-семинар на тема „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български, чрез въвеждане на игри“. Моделът е предназначен най-вече за деца, чийто майчин език е ромски и турски. Разработката е на екип, ръководен от доц.д-р Мая Сотирова и доц.д-р Николай Цанков в рамките на проекта на община Русе за интегриран подход за интеграция на роми и други уязвими групи по програма „Здраве и образование за всички“. Моделът ще помага на педагозите, които работят с двуезични деца на възраст от 3 до 5 години.