Дъщерните дружества увеличават с около 50 хил. лева печалбата на „Спарки“ за първата половина на годината, макар делът им в общите приходи на групата да остава несъществен. Това става ясно от консолидирания отчет на русенското дружество за периода, представен на фондовата борса.
Към 30.06.2016 г. „Спарки“ е реализирало на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 13,958 млн. лв., което представлява увеличение с 12% спрямо нетните приходи от продажби за същия период на 2015 г. на стойност 12,412 млн. лв. Нетната печалба на групата е на стойност 748 хил. лв., в сравнение с нетна загуба от 38 хил. лв. 2015 г.
Към 30.06.2016 г. сумата на активите на „Спарки“ АД на консолидирана база е 48,491 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 22, 527 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД.