Да бъде регламентиран редът за отчитане от гражданите на получената финансова помощ от общинския бюджет, предназначена за бъдещи плащания, както и да се конкретизират случаите, за които не се отпуска такава помощ. Това са предвидените промени и допълнения в общинската наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ, които предстои да бъдат гласувани на идната сесия. 
Ако помощта се отпуска за бъдещи плащания, гражданинът вече ще е длъжен да представи в общинска администрация финансов документ за извършения разход в срок от една година от получаването на финансите. Ако не бъде представен такъв документ, той няма да има право да кандидатства за подпомагане през следващата година. Така ще има възможност да се осъществи последващ контрол при отпускането на финансова помощ за бъдещи плащания.
В наредбата ще бъдат детайлно описани основанията, за които не се отпуска финансова помощ. Тя няма да се отпуска, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, договорно поети периодични парични задължения, както и комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем.
Заявленията от граждани за отпускане на финансова помощ се разглеждат от специална комисия, която обаче е затруднена при вземането на конкретни решения предвид тези пропуски в наредбата.