Подобряване на системата за контрол на дървесината предвижда проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за контрола и опазването на горските територии. 
Нормативните промени предвиждат незабавно отнемане на достъпа до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина при установяване на нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава обектите да функционират, като издават превозни билети. Мярката се налага, тъй като при проверки в складовите обекти с наложена принудителна административна мярка за спиране на дейността, се установява, че същите продължават да издават превозни билети чрез интернет информационната система на ИАГ.
Наредбата предвижда възстановяване на правата за достъп, след като отпаднат основанията, заради които той е отнет.
Промените предвиждат окончателно премахване на хартиен дневник за обектите, като се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ - т.нар. „електронен дневник“. Изменението цели да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на хартиените превозни билети и дневници, като се постигне още по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.