Сериозно подобрение на финансовите резултати през първото тримесечие на годината регистрира русенската машиностроителна фирма „Спарки“, става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Към 31 март предприятието реализира нетни приходи от продажби на стойност 6,76 млн. лв., което представлява увеличение с 19% в сравнение със същия период на 2015 г.
Към края на март „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 177 хил. лв., спрямо регистрираната за първото тримесечие на 2015 г. нетна загуба на стойност 461 хил. лв.
Стойността на собствения капитал на дружеството е 10,194 млн. лв., а размерът на активите е 35,989 млн. лв.
Многомилионните кредити все още тежат на „Спарки“, като разходите за лихви през тримесечието възлизат на 137 хил. лева. Заемите към банки и нефинансови институции в края на март са 16,454 млн. лева. В последните няколко години те постоянно се разсрочват за още 12 месеца. Спрямо предходната година кредитите от банки намаляват с близо 800 хил. лева. Това обаче е за сметка на натрупаните задължения към доставчици и клиенти, които нарастват с 1,6 млн. лева. В резултат текущите пасиви на „Спарки“ се увеличават с 1 млн. лева до 25,7 млн. лева. Този ръст се компенсира от увеличението на текущите активи - с 1,2 млн. лева.