От 2017 г. такса „смет“ ще се определя само на базата на количеството изхвърлен отпадък или на броя ползватели на имота и вече няма да зависи от данъчната оценка. Това следва от публикуваните вчера от финансовото министерство промени в Закона за местните данъци и такси.
Базата за определяне на такса „смет“ ще се решава от общинския съвет. За основната услуга - събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, местните парламенти ще могат да избират измежду три основи. 
Едната възможност е чрез специални торби за боклук. В този случай местните управи ще могат да определят минимален брой, които да бъдат купувани от един гражданин.
Друга възможност е таксата да се определя на база количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата на извозването им.
Такса „смет“ ще може да се начислява и на база на броя на ползващите даден имот. В този случай може да се предвиди допълнително диференциране според вида на имота, неговото предназначение и извършвана в него икономическа дейност, така че размерът на таксата максимално да отчита количеството на генерираните отпадъци.