Добив на 1686 кубически метра дървесина от общинските гори трябва да разрешат русенските общински съветници на предстоящата сесия. С договор за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии общинските гори на територията на ДЛС „Дунав“ се стопанисват от държавно дружество. То е изготвило и подробен план по прогнозни количества и асортименти за всички видове отгледни и възстановителни сечи.
Общото ползване е 910 куб. м стояща маса и 776 куб. м  лежаща маса.