Операторите Българска телекомуникационна компания и Мобилтел са двамата кандидати по обществената поръчка за предоставяне на фиксирани телефонни услуги на администрацията, всички общински предприятия, звена и детски заведения. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Срокът на поръчката е една година, а прогнозната й стойност 40 000 лева. Предстои специална комисия да разгледа офертите на двамата оператори, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.