„Полисан“ планира да изгради два тръбопровода за нефтоподукти на Помпен пристан номер 2 (корабно място 6) на пристанище „Булмаркет“. Тръбопроводите са предназначени за транспортиране на дизелово гориво и мазут от танкер до складовите резервоари на територията на „Полисан“. Информацията по инвестиционното предложение е обществено достъпна и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 12 и от 13 до 17:30 часа до 28 февруари в стая 13 в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“ 6. Предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Писмени становища се подават в деловодството на Общината.