Подобно на други общини в Русенска област и в Двемогилско отбелязахме около 10% ръст в цените на земеделските земи през 2015г. Най-стабилно търсене имаше в землището на общинския център, където в края на годината офертите „купува“ за качествени парцели преминаха границата от 1100 лв./дка, като това повишение е повече от средното за общината. Основна причина за по-оживената търговия тук са много добрите ренти, изплащани както от местната голяма кооперация, така и от други арендатори в района, както и по-големия размер на самото землище. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя „Русе ленд“.
В някои съседни села като Бъзовец и Батишница също се наблюдава по-голям интерес към нивите в сравнение с 2014 г. И тук добре действат стабилните земеделски кооперации, като някои от тях са и основни купувачи. Прави впечатление, че при изплащането на наеми и ренти те действат преимуществено към арендодателите, сключили дългосрочни договори. Въпреки това в тези землища рентите все още изостават и са на нивата отпреди година - между 45 и 50 лв./дка., докато земята се търгува по 1000 лв./дка. 
Доста на брой сделки през миналата година са сключени в Баниска при средна цена около 950 лв./дка. Тук рентата пряко се определя от добивите и изкупните цени на земеделската продукция. Подобни нива имаше и при цените на земеделските земи в Кацелово и Каран Върбовка, където и наемите гравитират около средните да региона стойности - 45-50 лв./дка. 
Най-слаб интерес за общината „Русе ленд“ отбелязва в землищата на селата Чилнов, Пепелина и Острица. Причините за това са по-хълмистите терени и като цяло по-малкият им размер. Продаваните парцели, особено в Чилнов са и по-ниска категория - между 7-ма и 9-та. Това определено се отрази на цените на нивите, но към края на 2015 г. те се стабилизираха около 900 лв./дка, при изплатени ренти средно 40 лв./дка. 
Средно за общината в момента земеделските земи се търгуват по около 1000 лв./дка при около 900 лв./дка в началото на 2014 г. При наемите и рентите почти не отчитаме промени за този период. Очакванията ни за идните месеци са задържане на тези нива при запазване на средни като обеми търговски сделки, коментират от „Русе ленд“.