Софийска градска прокуратура внесе отново обвинителен акт срещу Христо Бисеров – бивш заместник председател на 42 – то Народно събрание и председател на Комисията по правни въпроси, след като изпълни дадените от Софийски градски съд указания в разпореждането за връщане на делото на прокурора.

Бисеров е предаден на съд за извършени три умишлени престъпления – за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери (чл.255 ал.3 вр. с ал.1 от НК), за нарушаване на Валутния закон относно задължението за деклариране на сделки с валутни ценности, извършено при условията на продължавано престъпление (чл. 251 ал.1 вр. с чл. 26 от НК) и за затаяване на истина в писмена декларация по чл. 4 ал. 2 от Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности, подадена пред Сметната палата (чл. 313 ал.1 от НК).

В подадената на 05.03.2013г. пред ТД на НАП София годишна данъчна декларация за 2012г., Христо Бисеров, като местно физическо лице е декларирал дължим по Закона за данъците върху доходите на физическите лица данък в размер на 8 376,75 лв. Същият е формиран от начисления и платен от него данък върху доходите от трудовото му правоотношение като народен представител и от наем на недвижимо имущество. В декларацията, Бисеров затаил истина, като не включил в данъчната основа за 2012г. доходи, подлежащи на облагане с данък. С това си имущество той се разпоредил в полза на доведения си син Ивайло Главинков, нареждайки на 12.12.2012г. два валутни превода от собствените си сметки в евро и щатски долари в банка в Женева, Швейцария. В хода на разследването е установено, че дължимият от Бисеров данък е в размер на 34 055, 00лв. С действията си той е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - в размер на 25 678,25 лв., явяващи се разликата от дължимите 34 055,00 лв. и декларираните 8 376,75 лв.

Престъплението по чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1 от НК е извършено в периода 05.03.2013г. – 30.04.2013г. в гр. София и за него се предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

В периода 01.01.2013г. - 31.03.2014г. при условията на продължавано престъпление Христо Бисеров е нарушил и задължението си по чл. 10 ал. 2 от Валутния закон и чл. 12 ал. 1от Наредба № 27/2003г. за статистиката на платежния баланс, приета с решение на Управителния съвет на БНБ за деклариране на сделки с валутни ценности. Не е подал пред БНБ статистически форми и не декларирал сумата на вземанията си от чуждестранни лица, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 лв., с които е разполагал в периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. - 314 529 щатски долара, с левова равностойност на 471 752,61лв. и 82 515,39 евро, с левова равностойност 161 387,07 лв. и в периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г. - 34 676,80 евро, равняващи се на 67 821,92 лв.

Христо Бисеров не е декларирал пред БНБ и извършените от него разпореждания с тези суми – наредените на 12.12.2012г. парични преводи по сметки на доведения си син Ивайло Главинков в банка в Република Македония. Извършените сделки с валутни ценности са в особено големи размери, с обща левова равностойност 700 960,60 лв.

За престъплението по чл. 251 ал.1 вр. с чл. 26 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, както и отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата.

Данните за наличностите по сметките си в банка в Женева в различна валута –314 529 щатски долара и 82 515,39 евро, Бисеров не е декларирал и в подадената на 25.03.2013г. в гр. София пред Сметната палата декларация по Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности. Така като лице, заемащо висша държавна длъжност – народен представител той е затаил истина относно имуществото си. За престъплението по чл. 313 ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.