Среднопретеглената годишна доходност на Универсалните пенсионни фондове за двугодишния период до 30 юни 2015 г., при управляването на активите е 5.00 на сто, а за Професионалните пенсионни фондове е 5.10 на сто, показват данните на Комисията за финансов надзор. Резултатите далеч надхвърлят както инфлацията в този двугодишен период, така и средните лихви по банкови депозити, които вече отиват под 2% годишно.
Още по-добри са резултатите на доброволните пенсионни фондове, при които има по-голяма свобода в избора на инвестиционни инструменти. Среднопретеглената им доходност за периода е 6,02% годишно. 
Определената минимална доходност на годишна база за този двугодишен период от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. според Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, е в размер на 2.00 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ). За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2.10 на сто.