1151 дела са разгледани в Административния съд през миналата година, отчете председателят на институцията Елга Цонева. От тях новообразувани са 1015, останалите 136 дела са висящи от 2011 година. За периода са разгледани 5 дела по оспорване на подзаконови нормативни актове по наредби на общинските съвети в Русе, Ветово и Две могили.
Средно на месец 84 новообразувани дела са постъпили в Административния съд. От всички постъпили в съда дела в края на отчетния период със съдебен акт са приключили 944, като 910 от тях са финализирани в тримесечен срок. От 45 свършени дела 35 са прекратени поради нередовност или недопустимост на исковата молба или изпращане по подсъдност на друг съд.
От общо проверените от Върховния административен съд през 2012-а 195 решения и определения на Русенския административен съд, 153 са потвърдени, 34 са отменени, 8 са отменени частично.   
Като резултат от двегодишната работа на съда по проект „Съдилища - модели, съдилища-партньори“ на сдружението „Програма за развитие на съдебната система“ и на база постигнатите високи резултати при покриване на 24-те стандарта за работа Административният съд е обявен за „Съд модел“ през юни. Работата на съда бе отличена за изградените изключително успешно вътрешни комуникационни канали, за категоричната нагласа за непрекъснато увеличаване обема на предоставяната информация на място и при отдалечен достъп, за отличните взаимоотношения с другите органи на съдебната власт, с медиите и с представителите на академичната общност.
От 1 август Административният съд започна пълноценна работа в модерната си нова сграда на ул. „Цариброд“ 6, която осигурява достъп и услуги и на хора с увреждания.