Брошура „Данъци и осигурителни вноски на земеделските стопани“ започнаха да разпространяват съвместно офисът на НАП в Русе, Областна дирекция „Земеделие“ и регионална библиотека „Л. Каравелов“. Помагалото е изготвено от информационния център на приходната агенция и пояснява как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани, като е направено разграничение между физическите и юридическите лица. 
Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейските фондове. Данъчното законодателство не ги разглежда като отделни видове доход, а облагането им зависи от посочения статут на земеделския стопанин. Акцент е поставен и на задължителните осигурителни вноски на регистрираните земеделски стопани. Конкретно е посочено кога и какви декларации трябва да подават.
Офисът на НАП в Русе и Областна дирекция „Земеделие“ си сътрудничат при информиране на земеделските стопани за актуални промени в данъчното и осигурително законодателство с провеждането на срещи и разяснителни беседи при заявки от браншовите организации в региона.