След тежката седмица на битки в образователното поле във вчерашния си брой „Утро“ представи мнението на началника на инспектората Димитър Райнов. Днес даваме думата и на областния управител Стефко Бурджиев - човекът, който се нае да поведе споровете за план приеми и паралелки в областта.

- Господин Бурджиев, какво каза на читателите на вестника вчера шефът на инспектората Димитър Райнов след изключително тежката седмица на битки за образованието?
- Този човек наистина надмина очакванията ми в нескопосаните си опити да манипулира общественото мнение. Поради обстоятелството, че е държавен служител, който подценява възможностите на читателската ви публика, трябва да му се отговори подобаващо. Най-големият порок в управлението на г-н Райнов е, че в последните 10 години е оставил този важен обществен сектор да бъде подвластен само на спонтанни процеси, без оглед на демографските дадености и потребностите на бизнеса.
Според действащия Правилник за прилагане на закона за народната просвета и съгласно чл.49., ал.3 т.5 Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30 март като в срок до 1 февруари началникът на РИО предлага на министъра на образованието и науката да утвърди държавния план-прием. Предложенията на началника на Регионалния инспекторат по образованието за училищата се изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им и се съгласуват със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите.
Сами виждате, че законодателят е преценил необходимостта от подобна комисия и нуждата от мнението на представители на работодателите в региона. Така че тази комисия няма само съвещателен характер, тя има практическо участие в утвърждаването на държавния план-прием и пряко въздействие върху предложенията на Инспектората по образованието. Тази комисия по своята същност отразява и нуждите на бизнеса от кадри, които вече толкова време се опитваме да хармонизираме с държавния план-прием.
Що се отнася до Комисията по образование, която също е обект на коментар, тя има по-скоро  препоръчителен характер, и бе решено да се включи в обсъждането на план-прием 2013-2014 г. преди той да бъде насочен към Комисията по заетост именно с целта да се види дали мненията на директорите са коректно отразени в предложението на инспектората - нещо в което за минали години се съмнявам че е станало.
- Вие се обявихте против предложенията за рокади на училища и предложихте собствен вариант.
- Решението за преместване Зърното в ПГ по туризъм до голяма степен е провокирано от факта, че ПГ по туризъм в най-голяма степен може да отговори на нуждите на закритото вече училище „Асен Златаров“. Говоря за учители и необходимата за провеждането на нормална учебно-възпитателна дейност материално-техническа база. И по думите на директорката на Зърното Рубина Атанасова по време на едно от заседанията на комисията по образование, тя сама сподели, че „с техникума по туризъм говорим на един език“ и че там има необходимите предпоставки за качествено провеждане на учебния процес. Именно гимназията по туризъм по естество отговаря на гимназията по зърнопреработване, като освен сходни професионални направления Атанасова посочи, че в случай на необходимост намира преподаватели по заместване именно от това учебно заведение. Друг определящ фактор, освен целесъобразността, беше и мнението на родителите и учениците, които категорично не бяха съгласни да бъдат пренасочени в Образцов чифлик.
Другият сложен казус бе този на ПГ по химични технологии, който по стечение на обстоятелствата бе обвързан с искането на директора на ПГ по транспорт за нова сграда, която тя е отправила към инспектората. Опасенията на директора Радостина Жекова, че при бъдещите ремонтни дейности на бул. „Тутракан“ за учениците ще бъде създадено неудобство. Комисията обаче отхвърли предложения от началника на РИО вариант ПГ по транспорт да се премести в сградата на Химията, тъй като възникнаха въпросителни относно това доколко са съвместими двете училища.
Решението Химията да се премести в Строителния е продиктувано от това, че химичните технологии, особено през последните години, навлизат в сферата на строителството и по своята същност са по-близки като специфика до строителството, както и професионалните направления по своето естество.
В контекста на тези решения вече възникналото искане на директора на ПГ по транспорт за нова сграда, където да се провеждат занимания в случай на затваряне на булеварда при предстоящия ремонт напролет, бе гласувано преместването да бъде в Корабния.
- Все пак вече има заповеди на министрите на земеделието и на образованието за преместване по схемата на Димитър Райнов. Какво следва?
- Аз и пред двете комисии подчертах, че хората, които са правили предложенията до МОН, не са си мръднали пръста да съгласуват действията нито с кмета, нито с областния управител. Въпросът е да се потърси мнението не лично на Пламен Стоилов или Стефко Бурджиев, а на институциите. Виждате, че проблемите в образованието не са изолирани от обществото. За мен е абсурдно държавен чиновник, който ръководи териториална структура на министерство, да не контактува с местната власт. Той ни поставя в положението да вървим след събитията. Нали сте наясно, че когато областният управител изрази мнението си пред който и да е министър, той може да получи съгласието му тази заповед да бъде анулирана. Вярно е, че Райнов не е задължен по закон да се съветва и допитва, но когато става дума за такава важна сфера, каквато е образованието, въпросите имат не само правно, но и морално естество.
- Вие имате ли представа как работи инспекторатът?
- Още преди повече от година съм се запознал с работата на Инспектората по образованието. Това направих с всички териториални структури на министерства и ведомства на територията на областта - общо 74 на брой и никак не ми беше лесно. В Инспектората по образование отидох във време, когато смятах Райнов за свой съмишленик и нямах никаква предварителна негативна нагласа.
- Какво намерихте там?
- Един уплашен състав, хора, които твърде резервирано и плахо отговаряха на въпросите, които им поставях. Това ме накара да поговоря с някои от тях, да се допитам до директори на училища и да си съставя мнение. Ясно си давах сметка, че не на всичко трябва да вярвам, но се очертаха тревожни тенденции, които пречат на нормалното развитие на образованието като цяло в Русе. За голяма част от слабостите са виновни трима човека от инспектората - Димитър Райнов, Даниела Везиева и Вергиния Пехова. Ще изброя констатациите си.
Дискриминационна политика и рестриктивен подход спрямо някои държавни и общински училища чрез манипулиране на държавния план прием. Райнов всичко оправдава с демографията и нищо не прави паралелките в Икономическия от 5 да станат 4. Аз искам да се сложи всичко на масата, да се видят колко по-малко са децата, да се оценят потребностите на бизнеса и да се затвори кранчето за някои училища, но ще създадем условия в тях да отидат още по-качествени ученици. В същото време ще ги насочим към по-неатрактивните.
Липса на прозрачност при компютърната обработка на резултатите от приема след 7 клас и това мога да го докажа с конкретни примери.
Разделяне на приема на такъв за ученици в държавните и общинските училища, като приоритетът е към бившите техникуми.
Толериране на училища, в които има ужасяващо ниско ниво на учебен процес - ПГ по промишлени технологии, ПГ по транспорт и ПГ по селско стопанство.
Безпринципно одобряване на нови специалности в ПГ, без да има утвърден план за това и без да са изпълнени изискванията по него, а в никои случаи и за специалности, нямащи нищо общо с профила на учебното заведение. Такъв е примерът с Машиностроене - представете си само! в тази ПГ специалността „Помощник-възпитател в детска градина“ и „Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения“.
Утвърждаване на толкова паралелки, колкото са необходими за спасяване на учебно заведение, въпреки нулевия прием в „определени“ професионални училища за предходната година. В Корабния, в Зърното и Химията се случва точно това.
Допускане от страна на инспектората цели основни училища в областта открито и съвместно с училища от професионалната сфера да работят за „насърчаване“ и „привличане“ на ученици. По този начин е формирана паралелката за деца със СОП в Машиностроене, защото издръжката на едно такова дете е в пъти по-голяма от другите.
Преднамерено бавене на процеса на въвеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до четвърти клас. Може ли едно училище в „Чародейка“ да стои затворено, а друго на 500 м от него да се пука по шевовете! Кой казва колко да са паралелките в първи клас и къде е началникът на инспектората да ги ограничи? Защо създаваме мегаучилища, в които няма възможност за целодневно обучение, а друго да го оставим да си отиде ей така. Целодневно обучение няма в СОУ „Васил Левски“, ОУ „Любен Каравелов“ и СОУЕЕ. Около Европейските езици са още две училища - „Братя Миладинови“ и „Възраждане“, а те нямат деца.
Безразличие и бездействие по проблемите, свързани с материалната база - опазване на живота и здравето на децата. Защо след като Райнов предлага ПГ по транспорт да отиде в Химията, даде 50 000 лева за ремонт на парната инсталация в тази стара сграда. Спешни ремонти за 50 000 не се правят.
Допускане на редица закононарушения по набирането и попълването на малкото на брой паралелки и компромиси за тяхното задържане в училище с цел осигуряване на Единния разходен стандарт.
Насрочване и преднамерени проверки от страна на испектората с предизвестен край - изпраща се „наказателната рота“ - разбирайте нарочно определена за целта комисия. Затова и всички директори са смачкани и послушни.
Упражняване на порочна практика на управление в РИО на МОМН, като на практика ръководството е в ръцете на триумвирата Райнов, Везиева, Пехова.
Наливане на средства в безсмислени подобрения на училищната среда с цел лично облагодетелстване - Машиностроене, ОУ „Ангел Кънчев“, СОУ „Васил Левски“.
Липса на реакции по случаите с установени „мъртви души“ за 14 деца със специални образователни потребности - инвалиди, уж дошли от дома в Брестовица и уж обучаващи се в Машиностроене, което на практика води до ощетяване на държавния бюджет с около 80 000 лева годишно.
Всичко това съм написал на 13 февруари миналата година на министър Сергей Игнатов и съм му предложил да смени целия ръководен екип на инспектората, като се направи пълна ревизия.
- Защо не се е случила тази промяна?
- Защото самият министър искаше да направи така смяната, че да е невъзможно връщането на тези постове отново чрез съдебни дела. На последната атестация Райнов е получил най-ниската оценка, което предполага отстраняването му. Вече е въпрос на действие на следващия министър на образованието. Лошото е, че търпяхме толкова време безобразията в тази толкова важна обществена сфера.