Наказателните дела за 2014 година са намалели с 12% спрямо предходните три години, показва отчетът на Русенския окръжен съд. За изминалата година са постъпили 74 наказателни казуса, за които съдът е първа инстанция. Справката доказва тенденцията за по-малкото дела за престъпления.
От това следва и намаленият брой на осъдени - общо 79 от 82 предадени на съд. За 2013 година например броят на осъдените е бил 99 души от 108 изправени с обвинения. Категорично е завишен и броят на осъдените условно - 46% от всички с присъди. Според отчетните данни това се дължи на по-големия брой хванати с наркотици, които обаче са били засечени с малко дрога, а не са били солидни дилъри. Затова и не са вкарани в затвора. 
Заедно с делата, които са обжалвани пред окръжните магистрати като втора инстанция, и частните дела, наказателните производства за 2014 година стават 723. Средномесечно един съдия е гледал 7 дела. 
Макар броят на делата да намалява, от отчета на съда става ясно, че сложността на казусите нараства. Сред причините за това са динамиката на икономическите отношения и свободното движение през границата на страната. 
1752 пък са били всички граждански дела, които съдът е разглеждал през 2014-та.
Свеждане до минимум на отложените дела, подобряване на медийната политика и повишаване на общественото доверие в съда са сред целите на ръководството на Окръжния съд през 2015 година.