Две акционерни събрания не успяха да решат какво да се прави с издадените преди година от дружеството варанти - финансови инструменти, даващи възможност за преференциално участие в последващи увеличения на капитала. След като на насроченото на 26 февруари общо събрание не се проведе поради липса на кворум, достатъчно акционери не се събраха и на последващото на 5 март. На тази втора дата не бяха регистрирани за участие в събранието притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на обявените час и място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други искания в тази връзка. Ето защо, поради отсъствието на притежатели на варанти на „Свинекомплекс Николово“ АД и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на правата по варантите, съобщи дружеството.
Публичното предлагане на варанти приключи на 24 февруари 2014 г. Пласирани бяха 2 625 000 варанта, а набраните за дружеството средства възлязоха на 1 076 250 лева.