След две поредни години работа на загуба, русенската „Геррад“ АД предвижда значително увеличение на продадената топлоенергия и печалби от над 1 млн. лева годишно. Това става ясно от бизнес плана на дружеството, одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
„Геррад“ АД закупи русенския ТЕЦ „Запад“ от Агенцията за приватизация през септември 2006 г., както се оказа - в навечерието на кризата, ударила година по-късно. В резултат на икономическата обстановка промишлените предприятия намиращи се на лицензионната територия на дружеството са ограничили ползването на пара за техните технологични нужди и вместо планираните в бизнес плана 2012-2013 г. произведени количества топлинна енергия от 12 900 MWh годишно, се отчита голямо намаление на произведената топлинна енергия, като за 2013 г. тя е 1 593 MWh.
Дружеството е на финансова загуба за 2012 и 2013 г., докато от 2014 г. за периода на бизнес плана прогнозира подобряване на финансовия резултат и реализиране на печалба от 1,142 млн. лв. за 2014 г. на 1,014 хил. лв. за 2018 г.
Съгласно годишния финансов отчет за 2013 г. финансовият резултат е загуба в размер на 187 хил. лв., увеличена от 104 хил. лв. за 2012 г. Увеличената загуба за 2013 г., спрямо 2012 г. се дължи на намалените приходи от по-малко продадените количества топлинна енергия от 3 980 МWh за 2012 г. на 1 039 МWh за 2013 г. в резултат на намаленото потребление на пара в Западната индустриална зона на гр. Русе. Към бизнес плана дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 2014-2018 г. от които е видно, че прогнозира положителен финансов резултат печалба за всяка една година от периода на бизнес плана. Прогнозираният положителен финансов резултат се дължи на по-високо производство в периода от 2014 г. до 2018 г., спрямо 2012 и 2013 г. Според разчетите, увеличението ще доведе до ръст на приходите с около 400% спрямо 2013 г., като до 2018 г. те остават на ниво около 2,7 млн. лева годишно.
Общо за периода на бизнес плана 2014-2018 г. са предвидени инвестиционни дейности на стойност 3 100 000 лв. Най-голяма част от тях се предвиждат за 2018 г., за когато е заложено възстановяване на енергопроизводството на ко-генерационен принцип (6 MW). Предвидените инвестиции за тази цел са в размер на 3 000 000 лв.