Обществена поръчка за доставка на асфалт за нуждите на своите предприятия „Комунални дейности“, „Паркстрой“, „Спортни имоти“, „Обреден дом“ и „Русе Арт“ обяви Община Русе. Срокът за действие на поръчката е 36 месеца, а прогнозната й стойност - 650 000 лева или по 216 666 лева без ДДС всяка година.
Участниците трябва да разполагат със собствена или наета асфалтова база и да декларират, че ще доставят готова асфалтобетонна смес в деня на направената от възложителя заявка, шест дни от седмицата. Едно от другите изисквания е участникът да разполага с финансов ресурс в размер на 300 000 лева.
Оферти ще се приемат до 8 януари 2015 година, а на следващия ден ще бъдат отворени от специална комисия.