1. Потвърждаване на членството на България в ЕС и НАТО без промяна във външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната.

2. Осигуряване на траен икономически растеж на българската икономика при гарантиране на
нарастване на доходите
и социалните плащания
на българските граждани. Подкрепа за развитие на българския бизнес, насърчаване на инвестициите в нови и иновативни производства, които създават нови работни места.

3. Подобряване на бизнес средата в България и на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.

а. ускорено въвеждане на електронното управление за оптимизиране на администрацията, прозрачност на публичните средства и противодействие на корупцията
б. въвеждане на оценка на въздействието на всички законодателни решения

4. Гарантиране на финансовата стабилност, на
ниски нива на бюджетни
дефицити и външен дълг
(по европейските критерии), ограничаване на бюджетните разходи.

а. ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. и закона за държавния бюджет за 2015 г.

б. запазване на данъчната система и ниски нива на преразпределение на бюджетни средства от държавата

в. постепенна финансова консолидация, съобразена с икономическия цикъл

г. повишаване гъвкавото управление на бюджетите и сигурността на плащанията

д. структурни промени в приходните агенции

е. засилване на функциите и капацитета на контролните органи. Нов закон за Сметната палата

5. Политическо решение за включване на
България в европейския
банков съюз,
подкрепа за членството/за създаване на европейски енергиен съюз.

6. Гарантиране на банковата стабилност и решаване на проблема с КТБ чрез приемане на политическо решение, основано на независима външна експертиза за състоянието на банката. Без специален закон за КТБ

а. бързо изплащане на гарантираните депозити при ограничено използвани публични средства

б. смяна на управителя на БНБ и избор на ново ръководство след необходимите законодателни промени, синхронизирани с европейското законодателство

в. Публичност на влоговете и кредитите на КТБ

7. Възстановяване на доверието на ЕК и възстановяване на плащанията от европейските фондове. Ефективно и прозрачно разпределение на европейските средства.

8. Приоритетно и ускорено изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти за насърчаване на икономическия растеж и националната и международната свързаност на страната.

9. Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските директиви.

а. отказ на държавни, корпоративни и други гаранции за изграждане на нови енергийни мощности

б. продължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй”. Без отмяна на мораториума върху строителството на АЕЦ “Белене”.

10. Гарантиране на интереса на българските продукти на бизнеса на поносима и справедлива цена на електроенергията чрез следните мерки:

а. избор на нов състав на регулатора ДКЕВР, който ще гарантира политическа независимост

б. ефективно управление на енергийната структура, създаване на нова ресорна администрация, финансово управление на НЕК

в. осъществяване на национална програма за енергийна ефективност на панелните жилищни сгради - до 2 години 50% от всички тях

г. програма за намаляване на енергийната бедност Разширяване на обхвата на българските домакинства, които получават енергийни помощи, както и увеличаване на размера на помощта.

11. Гарантиране на енергийна независимост на страната чрез:

а. проучване и експлоатация на национални находища на природен газ и нефт

б. запазване на мораториума върху сондажи за шистов газ и изграждане на газови връзки със съседните балкански държави

в. продължаване на строителството на проекта “Южен поток” само след пълно съответствие с европейското законодателство и преговори с ЕК.

12. Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование.

а. постепенно нарастване на средствата за образование

б. приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им от българския бизнес.

13.  Финансово гарантиране на НЗОК и засилване на нови форми на ефективен контрол върху разходите. Пакет от мерки за повишаване на събираемостта на здравните вноски, подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване чрез:

а. приоритетно инвестиране в кадрово и техническо обезпечение на спешната помощ на територията на цялата страна

б. подобрение на доболничната и болничната здравна помощ

в. въвеждане на електронна здравна карта и електронно здравеопазване.

14. Запазване на достигнатите нива на социални помощи и плащания. Насърчаване на
отговорното родителство и тридетния модел

15. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсиите, съобразено с темповете на икономически растеж.

а. заплащане, съобразено с нивото на квалификация и образование

б. разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включване в тях както на безработни, така и на активно търсещите работа

в. продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите.

16. Реформа в сферата на сигурността чрез нови законодателни решения. Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС.

а. борба срещу организираната престъпност, гарантиране на сигурността на гражданите


б. организационни мерки за контрол върху незаконните имигранти

в.  политически усилия за приемането ни в Шенген.

17. Реформиране на правосъдната система чрез промяна на Закона за съдебната власт и изпълнение на препоръките на Европейската комисия, посочени в докладите за съответствие на механизма за сътрудничество и оценка. Нов НК. Парламентарен диалог за широк консенсус по необходимостта от промяна в конституцията за преструктуриране на съдебната власт.

18. Промяна в Изборния кодекс, включително въвеждане на задължително гласуване след обществен дебат.