Около 1100 земеделци трябва да представят в ДФ „Земеделие“ документи за преминато обучение, след като са поели ангажимент по мярка „Агроекологични плащания“ към Програмата за развитие на селските райони през 2013 г. Обучението трябва да е приключило до 31 декември 2014 година, съобщиха от Фонда.
Срокът се отнася и за производители, прекратили ангажиментите си по мярката в предходни години и одобрени отново през 2013 г., с изключение на тези, които вече са доказали опит.
Стопаните, преминали обучение и имащи наличен документ, трябва да го представят в областните дирекции на Фонда, в които са кандидатствали. Документите се подават със заявленията за плащане най-късно до третата година от ангажимента, която за тях се явява 2015 година.
Земеделските производители могат да предоставят диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадени от обучаваща институция. Наличието на опит се доказва и с уведомително писмо за извършени плащания по мярка „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда“ по програма САПАРД.
Фермерите, които се занимават с биологично земеделие, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие с правилата за биологично производство на произведените от тях растителни или пчелни продукти. Сертификатът трябва да бъде издаден от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието.
Фонд „Земеделие“ може да прекрати ангажиментите на кандидатите, които не са доказали наличието на опит или допълнително обучение за извършваните от тях агроекологични дейности. В тези случаи може да се наложи фермерите да възстановят 100% от получените до момента субсидии.