Възстановяването и поддръжката на ливадите и пасищата е изключително важно, особено в границите на парка „Русенски Лом“, затова земеделските стопани трябва да полагат грижи за тяхното съхранение. Това бе основната тема на семинара, организиран в център „Ломовете“ в Нисово от дирекцията на природния парк.
На форума бе подчертано, че ливадите и пасищата са ценни местообитания и е необходимо устойчивото ползване на природните ресурси. Разгледани бяха режимите и нормите за земеползване на територията на природния парк. В границите на „Русенски Лом“ съществува голямо разнообразие от видове собственост /държавна, общинска, частна, училищна и чуждестранна/, което доказва необходимостта от съдействие между институциите и собствениците, за да бъдат опазени ценните местообитания и видове в природния парк.
Около 17% от територията на парка са земеделски земи и 83% са горски фонд. Гостите на семинара бяха запознати с начините за устойчиво ползване на горските ресурси и земеделските земи чрез практикуване на регулирано изпасване - последователна паша, подобряване на пасищата в района чрез подсяване, отстраняване на храсти и почистване на камъни за пасища и ливади, чрез многогодишни сеитбообращения, органично торене, механична и биологична борба с плевели, болести, неприятели и други за ползватели на земеделска земя. На територията на парка е извършено почистване от храсти на почти всички ливади, собственост на парка, с изключение на тези, за които е преценено, че има естествена заливна гора. Извършено е есенно и пролетно подсяване на ливадите в района на селата Писанец и Нисово, както и косене в района на Сваленик.
Инж. Цонка Христова, директор на парк „Русенски Лом“, представи на присъстващите разпределение на зоните на територията на парка по видове ползване, нормите и режимите в тях. На събитието участие взеха представители на РИОСВ-Русе, община Иваново, собственици и ползватели на ливади и пасища, земеделски производители, представители на неправителствени организации и студенти. Тази инициатива бе част от проекта „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом“.