Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 шофьор, кат.В, средно специално обр. /по чл. 46 от ЗНЗ – стажуване/
1 инженер – хардуер поддръжка, висше обр. – КСТ /по чл. 46 от ЗНЗ – стажуване/
1 администратор – обработка на информация, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл. 46 от ЗНЗ – стажуване/
1 работник за сглобяване на детайли – производство на авточасти, средно техническо обр. – ДВГ/хладилна техника /по чл. 46 от ЗНЗ – стажуване/
1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 офис мениджър, висше обр. – комуникационна техника и технология/право/бизнес администрация, английски език, компютърни умения, стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 технически секретар, средно обр., английски език /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 производител на тестени изделия, средно специално обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 машинен оператор – кроене на плат, основно обр. /по чл.41а от ЗНЗ – на пълно или непълно работно време за чиракуване на младежи до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация/
1 общ работник, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 общ работник в шевно производство, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 продавач консултант, средно икономическо обр. /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

*****************

2 организатори на производство, средно/висше техническо обр., компютърни умения, английски език
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 учител по музика – начален етап, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 лекар – експерт по експертиза за временна неработоспособност, висше медицинско обр., компютърни умения, 5 години стаж
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
8 работници в строителството, основно обр., опит
3 строителни работници за полагане на настилки, средно професионално обр., опит
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
12 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 сервизен техник, средно/висше техническо обр. – ел.специалности, компютърни умения, шофьор кат.В
1 организатор на производство, средно/нисше обр. – химически специалности, опит
1 шлосер – настройка и центровка на машини и помпи, средно техническо обр., опит
1 машинист на многокофов багер , основно обр., правоспособност, 5 години опит по професията и като строител
25 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 1 монтажник на корпусна мебел, средно обр., опит
1 общ работник в промишлеността, основно/средно обр., категория С
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 CAD дизайнер, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, програми за проектиране, опит в прилагане на стандарти
1 организатор на транспорт и логистика, висше обр., английски/немски език,  компютърни умения, 1 година опит
1 управител финансови дейности, висше икономическо обр. - финанси, немски/английски език, компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 IT специалист, висше обр. /КСТ,ИТ/, английски език, Visual Basic, PHP, Java, опит в приложно програмиране
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 мениджър доставки, висше обр., английски/немски език, владеенето на турски език е предимство, компютърни умения, опит
1 мехатроник, средно техническо обр., компютърни умения, 2 години опит
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
20 работници в серийно производство - автомобилна индустрия, средно обр., опит в производствена фирма
1 складов работник, средно обр., свидетелство за управление на мотокар, опитът е предимство
1 електротехник, средно специално обр., 5 години опит
1 инженер - конструктор, висше техническо обр., AutoCAD, Solid Works, 5 години опит
1 общ работник в производство, основно/средно обр.
2 чистачи в офис, основно/средно обр., работа на 2 часа
1 мияч на прозорци, основно/средно обр., работа на 2 часа
1 продуктов мениджър, висше обр. – маркетинг, немски/английски език.; компютърни умения
1 моделиер конструктор на облекла, висше обр. - текстилна техника и технологии, компютърни умения, опит
2 технолози на облекла, висше обр., компютърни умения, 3 години опит
1 организатор в шевно производство, висше обр. - техника и технология на облеклото, компютърни умения, 3 години опит
1 оценител на облекла, средно обр., опитът е предимство
6 шлосери настройчици на машини – производство на хартиени опаковки, средно обр., опит
30 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 процесен инженер, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
2 шмиргелисти в леярен цех, основно обр., опитът е предимство
1 пакетировач на сладкарски изделия, средно обр.
1 работник в сладкарски цех, средно обр., опит
1 икономист плановик, средно/висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, опит
50 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., мин.1 година опит
1 специалист по технически контрол - машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, английският език е предимство, 3 години опит
2 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр. и опит/висше техническо обр.
1 заварчик – в химическо производство, средно техническо обр., правоспособност, 5 години опит
1 техник КИПиА – в химическо производство, средно специално/висше техническо обр., 5 години опит
1 специалист по маркетинг, висше обр., английски и руски език, компютърни умения
5 оператори на машина за кантиране в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
1 организатор на производство, висше техническо обр., 5 години опит
1 матричар – производство на метални изделия, основно/средно обр., опит
1 инженер конструктор – производство на метални изделия, техническо обр., опит
1 технически сътрудник, средно/висше обр., румънски език, 1 година опит
3 опаковачи на чорапни изделия, средно обр., мин. 1 година опит
5 тапицери – мебелно производство, средно обр., мин. 2 години опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално обр., опитът е предимство
1 инженер – цехов технолог, висше техническо обр., компютърни умения, работа с програми за проектиране, 3 години опит
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
10 заварчици СО, средно/основно обр., опит
15 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно обр.
2 борвергисти, средно специално обр., 2 години опит
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно специално обр., 5 години опит
1 програмист – софтуерни приложения, висше обр. - компютърни умения, програмни езици Access, PHP
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше обр., компютърни умения – PhotoShop, CorelDraw и 3DsMax, шофьор кат.В, опит
1 технолог в мебелно производство, средно/висше обр., компютърни умения – AutoCAD, опит с пробивни машини с ЦПУ
1 фрезист – мебелно производство, средно обр., опит
16 оператори на дървообработваща машина, основно обр.
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла
1 машинен оператор в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
3 шлайфисти, средно обр., опит
1 продавач в бензиностанция, средно обр.
3 шофьори на автобус – превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно обр., удостоверение за професионална компетентност
4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
3 сервитьори, средно обр.
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
1 технолог нормировчик, висше обр. – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. – индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит
1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
5 зареждачи – в промишлено производство, основно обр.
2 оператори на пресукваща машина, средно техническо обр., 3 години опит
1 шивач на индустриални облекла, средно специално обр., 3 години опит
1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
2 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., 5 години опит
3 монтажници на метални конструкции, основно обр.
2 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор - шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
3 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 кроячи, средно обр., опит
16 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
148 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

18 работници в горско стопанство - основно обр. /за с.Ценово/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.