Болничните листове ще се представят в Националния осигурителен институт /НОИ/ и ще има достъп до данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, по електронен път, чрез предоставяни от НОИ е-услуги, съобщиха от института.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Като резултат от електронното представяне на тези данни в НОИ, необходимата медицинска информация за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност ще се получава в съкратени срокове след като е преминала през формален и логически контрол, заложен в използвания софтуер. По този начин ще се скъсят и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица. Ще се намали съществено и броят на върнатите за корекция болнични листове.

Представянето по електронен път в НОИ на данните от издадените болнични листове ще спести на органите на медицинската експертиза разходите за получаване на бланки на болнични листове и ще им позволи да използват заложените в програмните продукти контроли. По този начин ще се сведат до минимум възможностите за грешки при въвеждане на информацията, а оттам и случаите на обжалване на болнични листове. Органите на медицинската експертиза ще имат достъп до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове в реално време.

Утвърденият проект на наредба е съгласуван с представителите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Предстои обществено обсъждане и внасяне на проекта на ПМС за приемане от Министерския съвет.