Нетни приходи от продажби в размер на 6 976 000 лева реализира групата на „Спарки“ към 31 март, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за първото тримесечие. Резултатът представлява увеличение с 36% спрямо нетните приходи от продажби за същия период на 2013 г.
На консолидирана база нетната печалба за януари-март е на стойност 364 хил. лв., в сравнение с отчетената за първото тримесечие на 2013 г. нетна загуба в размер на 228 хил.лв.
Към 31 март сумата на активите на групата „Спарки“ е 45 302 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 19 881 хил. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ влизат и резултатите на дъщерните фирми „ЦПО Спарки“, „Еко Спарк“, „Сигма плюс“ и „И.З.Русе“. Тяхното участие в последните години е скромно, като финансовите показатели се определят от компанията-майка. За първото тримесечие те добавят печалба от около 50 хил. лева.
След като завърши на плюс 2013 г., „Спарки“ продължава да отчита счетоводни печалби. Машиностроителната фирма влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата. След като през 2008 г. дружеството завърши с 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то отчете 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус - 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
Върху дружеството обаче продължават да тежат многомилионни дългове. Според финансовия отчет, към 31 март задълженията по получени заеми към банки и небанкови финансови институции са в размер на 19,3 млн. лева, а още близо 6 млн. дължи на свои доставчици и търговски партньори.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.