Русенци бързо и компетентно се ориентираха в използването на 4-те нови сметки на НАП и активно използват възможността да преразпределят надвнесени от тях суми по старата единна сметка. Досега в офиса на НАП в Русе са приети 1306 заявления от фирми и граждани за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Тези суми подлежат на ръчно разпределяне след изразена със заявление воля на лицето, затова за удобство на клиентите в стая 215 е създадено специализирано звено от служители, с които да консултират и уточнят процедурата. Формулярите се приемат в Деловодството на етаж 1, но може да се изпратят и по интернет с електронен подпис.
За физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в данъчната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за данъци, за социално-осигурителни вноски или за здравни вноски) да бъде насочен наличният остатък.
След изтичане на 3-те месеца до крайния срок 3 юни 2014 г. , при наличие на все още неразпределени плащания всяко нововъзникнало след този период задължение се погасява автоматично с наличните неразпределени плащания от старата единна сметка на задълженото лице. Наличните суми от новите подсметки погасяват задължения от съответния вид, срокът за внасяне на които изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същи вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.
Изключение от това правило са задълженията по невлезли в сила РА, НП и АУЗД. В случай че за тези задължения има подадено заявление за погасяване, то невлезлите в сила РА, НП и АУЗД се включват в процедурата по автоматична обвръзка. Първо се погасяват всички налични задължения за главници за съответния вид задължение и след това се преминава към погасяване на задължения за лихви. По описания ред на погасяване не се включват задължения със срок на плащане до 01.01.2008 г., за които също се подава заявление за погасяване.