От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по мярката „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони на ЕС. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект, а предвидените средства са 20 милиона евро.
Помощта по мярката за хуманно отношение е насочена към към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Финансовата подкрепа ще осигури по-добър здравен статус на животните и ще подобри хигиената при тяхното отглеждане.
Целта е да се осигурят по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до опазване на околната среда, както и до повишаване безопасността на труда на фермерите.