Петър ГЕЦОВ
Дъщерни предприятия добавят още 15 млн. приходи и над 400 000 лева печалба към финансовите резултати на „Каолин“, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за първото шестмесечие на годината. Към 30.06.2013 г. „Каолин“ АД отчита нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 76,21 млн. лева, спрямо нетни приходи от продажби на стойност  от 75,54 млн. лева за същия период на 2012 г. Консолидираният финансов резултат след данъци на групата e в размер на 6,355 млн. лева, спрямо 5,807 млн. лева. към 30.06.2012 г.
Групата на „Каолин“ включва множество дружества за добив и преработка на индустриални минерали, разположени в България, Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. Дружеството притежава 99,48% от капитала на „Магма 9 97“ АД с предмет на дейност добив и преработка на фелдшпат и доломит и 98,30% от капитала на „Огнеупорни глини“ с основен предмет на дейност добив и преработка на огнеупорни глини, кварцови пясъци и креда.
Чрез „Юго Kаолин“ групата държи „Сърбокварц“ - най-големия производител на кварцови пясъци на територията на бивша Югославия, както и контрол върху дружеството „Копови“ - гр. Уб, втория по-големина производител на кварцови пясъци в Сърбия. „Юго Каолин“ е собственик и на 75,12% от капитала на „Ватростал Минералс“. „Юго Каолин“ придоби и правата и активите на „Белоречки Пешчар“, гр. Бор, Сърбия.
„Каолин“ е собственик на 65,2% от капитала на „Каолин ендустриел минералер“ (Турция) и държи дялове в „Каолин минерал“ (Румъния) и „Проминерал“ (Украйна). В края на 2012 г. дружеството придоби чрез покупка нови 21,5% от капитала на „Каолин Азов“ (Украйна), с което участието на Дружеството възлиза вече на 71,60%. „Каолин“ е мажоритарен собственик с 51% в капитала на „ПКСП“, Украйна. Украинското дружество оперира две находища за кварцов пясък северно от Киев. От своя страна „ПКСП“ притежава 100% от капитала на „Еко Грас“, което пък е собственик на „Силко“ със седалище и адрес на управление Украйна, Черниговска област.
„Каолин“ притежава 92% от капитала на „M.I.D AL“ Shpk., Албания. Дружеството е с предмет на дейност - добив на индустриални минерали и 92% от „Каолин Албания“ с предмет на дейност търсене, проучване, добив и преработка на индустриални минерали.