Нетни приходи от продажби на стойност 6,962 млн. лв. реализира „Спарки“ през първото тримесечие на годината, става ясно от междинния отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Сумата представлява увеличение с 36% в сравнение със същия период на 2013 г., когато бяха отчетени нетни приходи от продажби в размер на 5,123 млн. лв.
Към 31.03.2014 г. „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 312 хил. лв., спрямо регистрираната за първото тримесечие на 2013 г. нетна загуба на стойност 282 хил. лв. Стойността на собствения капитал на дружеството е 8,389 млн. лв., а размерът на активите е 33,978 млн. лв.
Въпреки че от края на миналата година „Спарки“ отчита печалби, върху дружеството продължават да тежат многомилионни дългове, които се увеличават. Според финансовия отчет, към 31 март задълженията по получени заеми към банки и небанкови финансови институции са в размер на 19,3 млн. лева, при 17,8 млн. лева година по-рано. Преди месец стана ясно, че русенското машиностроително предприятие ще получи още една отсрочка за изплащане на кредита си към Банка ДСК, който от години виси като дамоклев меч над дружеството. Съгласно анексите, фирмата е в процес на допълнително удължаване на сроковете на договорите. С писмо от март 2014 г. Банка ДСК ЕАД потвърждава, че местният й компетентен орган е одобрил условията по заемите да се предоговорят за срок на погасяване до 31 януари 2015 г., като се очаква решение на органите на банката в Унгария.
Спасяването на русенското предприятие обаче изисква подкрепата на цялата икономическа група „Спарки“. Предоставено е и писмо за финансова и оперативна подкрепа от 28 март 2014 г. от страна на основния акционер „Спарки груп“ АД.
Собственият капитал на „Спарки“ е по-нисък от акционерния и съгласно изискванията на Търговския закон, ако в такъв случай общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или преобразуване, дружеството се прекратява.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.